Ang Biblia

Inaanyayahan ka naming i-download ang aming Biblia na app ng libre upang magamit ang Banal na Biblia Ang Dating Biblia

AngBiblia ay isang libreng app na maari mong basahin at pakinggan sa Biblia ng iyong smartphone o tableta, kahit ikaw ay offline, kapag ika’y hindi nakakonekta sa Internet.

Enjoyin ang napakaganda at saktong bersyon ng Biblia sa Tagalog: AngDating Biblia (ADB)

Mga Bagong Katangian ng app:

– Libreng download

– Magagamit tuwing offline: I-download na at gamitin ang Biblia ng offline

– Audio na Biblia (Mag-enjoy sa pakikikinig ng kumportable ng Babilia gamit ang iyong cellphone)

– I-bookmark at i-save ang mga berso

– Maari kang gumawa ng listahan ng iyong mga paborito

– Maglagay ng mga nota sa mga berso

– Ayusin ang benditahan upang sa mas kombenyenteng laki at mabasa ito ng kumportable

– Gamitin ang panggabing moda upang baligtarin ang kulay ng iyong screen upang mabasa ito ng kumportable

Ang app na ito ay ang iyong magiging depolt na Biblia sa telepono

Ang Biblia ng Kristiyano ay nahaahti sa dalawang pangunahing seksyon na kilala bilang Lumang Tipan at Bagong Tipan.

Sa 66 na mga libro na bumubuo sa Biblia, ang luman Tipan ay binubuo ng 39 na libro habang ang Bagong Tipan ay binubuo ng 27 na libro.

Ang mga libro ng Biblia ay nahahati sa mga seksyon:

Lumang Tipan:

– Ang mga libro ng Batas (o Pentateuch):Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang, Deuteronomio.

– Mga Makasaysayang Libro: (Naglalaman ng kasaysayan ng Israel): Josue, Mga Hukom, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Mga Hari, 2 Mga Hari, 1 Paralipomeno,2 Paralipomeno, Ezra, Nehemias, Ester.

– Mga Libro ng Tula (o Ang Mga Sinulat):Job, Awit, Kawikaan, Mangangaral, Awit Ni Solomon.

– Mga Libro ng Mga Propeta
Mga Medyor na Propeta: Isaias, Jeremias, Panaghoy, Ezekiel, Daniel.

Mga Menor na Propeta: Hosea, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mikas, Nahum, Habacuc, Sofonias, Hagai, Zacarias, Malakias.

Bagong Tipan:

– Ang mga Ebanghelyo (pinangalan ayon sa mga manunulat na naging kasama ni Hesus):Mateo, Marcos, Lucas, Juan.

– Akto ng Mga Apostoles

– Ang Mga Sulat

Mga Sulat ni Pablo at ng Mga Hebreo (Mga Sulat ni Apostol Pablo): Mga Gawa , Roma, 1 Corinto, 2 Corinto, Galacia, Efeso, Mga Taga-Filipos, Mga Taga-Colosas, 1 Mga Taga-Tesalonica, 2 Mga Taga-Tesalonica, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemon, Mga Hebreo.

 

Mga Pangkalahatang Sulat (Mga Sulat para sa Mga Hudyong Kristiyano): Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas.

-Ang libro ng katapusan:Pahayag

https://play.google.com/store/apps/details?id=ang.biblia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *